x

Serebral Palsi (SP), beynin gelişiminin erken dönemlerindeki lezyon veya anomalilere ikincil olarak gelişen, ilerleyici olmayan, motor, postüral ve kas tonusu bozukluklarını kapsayan yaygın bir çocukluk çağı rahatsızlığıdır. Son yıllarda SP’de görülen motor problemlerin propriyoseptif, taktil, vestibuler sistem gibi sistemlerin etkilenmesiyle beraber var olan ana problem duyusal-motor bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Spastik tip, SP’nin en çok rastlanan tipidir ve SP’li çocukların %70-%80’inin spastik tip olduğu bildirilmektedir. Spastisite kasın pasif harekete karşı fizyolojik direncindeki artış olarak tanımlanmaktadır. Bu durum üst motor nöron sendromunun bir sonucudur. Spastisite, santral sinir sistemindeki lezyonun oluş zamanına şekline, büyüklüğüne, lezyonun yerine ve lezyonun yaygınlığına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Uzun süre var olan spastisitede, kasın kısa pozisyonda immobilizasyonu, spastik kasların transformasyonu, periartikuler konnnektif dokudaki değişimler; kasların ve konnektif dokunun kısalmasına yol açar. Kas kontraktürleri ve spastisite hasta bakımını genellikle karmaşık hale getirir,  ekstremite fonksiyonlarını ve motor kapasiteyi azaltan, negatif etkiler oluşturur.

SP tablosunda spastisitenin en çok etkilediği kaslar; üst ekstremitede; omuz ekstansör, retraktör, addüktör ve iç rotatörleri, dirsek fleksörleri, ön kol pronatörleri, el bileği ve parmak fleksörleridir.

Alt ekstremitede ise; kalça fleksör, addüktör, iç rotatörleri, diz fleksörleri, ayak bileği plantar fleksörleri bazen evertör bazen de invertörleridir. Bu kasların antagonistlerinde sıklıkla ikincil kas kuvvet yetersizliği gelişir, çeşitli kontraktür ve deformiteler ile postür bozuklukları ortaya çıkabilir.

Spastisitenin ölçümü oldukça zor ve karmaşık bir problem olmakla birlikte tedavi programının oluşturulması ve uygulanan tedavilerin etkinliğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Serebral palsinin tedavisinde erken fizyoterapi çok önemli yer tutmaktadır. Uygun fizik tedavi modaliteleri ile hastada ilerleme görülmektedir.

Open chat